Hilal KabadayI
Bursa da Çekirge semtinde oturuyorum. Evimde fareler ve hamam bücekleri cirit atIyordu. aslInda temiz bir bayanIm. evimde gayet büyük, bakImlI güzel bir evdir. Kullanılmayan ardiye gibi bir odası vardı evimin alt katta. aldığımızdan beri hiç girmemiştim. Bir gün bahçede eşimle birlikte otururken bahçedeki dalları budamak için benden makası istedi...

Ev deil esrar ta??d?lar

Eklenme Tarihi: 2013-08-31 11:00:09

Kaçakç?l?k vede Organize Suçlarla Mücadele(sava??m) ?ube Müdürlü?üne ba?l? Narkotik Büro Amirli?i ekipleri , Diyarbak?r’ dan Bursa’ya esrar getirilece?i istihbarat?n? al?nca harekete geçti .

Ekipler , Serkan A . (39) idaresindeki TIR’? merkez Y?ld?r?m ilçesi Esenevler Mahallesi’nde durdurdu . Zanl? , polis ekiplerine Bursa vede Yalova’ da bulunan ?ah?slara ev e?yas? götürdü?ünü söyledi . TIR’ da arama yapan ekipler , e?yalar?n aras?na gizlenmi? 178 kilo esrar ele geçirdi .

Serkan A . ile Faraçetin B . (42) ile Cemil S . (49) gözalt?na al?nd? .

Öte yan dan özde? gecce ?stanbul’ dan Bursa’ya esrar getirildi?i ihbar?n? alan ekipler harekete geçti . Y?ld?r?m’ da 75 . Y?l Mahallesi’nde park halindeki kamyoneti arayan ekipler , 104 kilo esrar buldu . Kamyonetin sahibi Seyhan D . (31) k?sa müddet sonras?n da yakalanarak gözalt?na al?nd? .

Emniyetteki ifadelerinin ar d?n dan 4 zanl? , "uyu?turucu ticareti yapmak" suçun dan adliyeye sevk edildi .

Etiketler: osmangazi ilaçlama bursa ,bursa osmangazi ev ilaçlama ,y?ld?r?m ev ilaçlama bursa ,osmangazi bursa böcek ilaçlama ,osmangazi bursa ilaçlama ,y?ld?r?m bursa ha?ere ilaçlama ,mikrotek ilaçlama bursa ,osmangazi ha?ere ilaçlama bursa ,y?ld?r?m ha?ere ilaçlama bursa ,nilüfer ha?ere ilaçlama bursa ,gemlik ha?ere ilaçlama bursa ,mudanya ha?ere ilaçlama bursa ,orhangazi ha?ere ilaçlama bursa ,karacabey ha?ere ilaçlama bursa ,kemalpa?a ha?ere ilaçlama bursa ,yeni?ehir ha?ere ilaçlama bursa ,inegöl ha?ere ilaçlama bursa ,y?ld?r?m ilaçlama bursa ,gemlik ilaçlama bursa ,
 

Böcek İlaçlama İle İlgili Bilgiler

Ç?yan ?laçlama Bursa

Çiyan dünyan?n herr yerinde görülebilecek birr böcektir .  Çiyan ya?ad??? yere ba?l? ollaraak ba?ka boy da vede  renkte olur .  Baz? bölgelerde birr kaç santimetre olu?an ç?yan 20... Devamını Oku

Kalorifer Böce?i ?çin ?laç

Kalorifer Böce?i ?çin ?laç hakk?nda bilgi alamak istiyorsan?z a?a??daki yaz?m?z? okuman?z? öneririz. Kalorifer böce?i ilaçlamada  seçilecek ilaç b&o... Devamını Oku

Pire Is?rmas?

Pire , canl?lar?n kan? ile beslenen , küçük , kanats?z , z?playarak hareket eden parazitlerdir . Kedi , köpek , insan gibi canl?lar?n bedeni na ... Devamını Oku

F?r?n ?laçlama

 Hususiyetle s?cak mekanlarda ivedilikle üreme(e?ey)  imkan? bulan çe?itli böcekler tüketicinin sa?l???n? tehlikeye soktu?u gibi üreticileri de büyük zarara u?ratmaktad?r . Belediyelerin yapt??? kontr... Devamını Oku

Osmangazi ?laçlama

M?KROTEK çevre sa?l??? ha?ere ilaçlama ?irketi  sektörel hizmetlerinin d???nda ya?am alanlar?m?z olan evleriniz içinde ziraat mühendislerimiz taraf?ndan e?itilmi? i? disiplinine sahip uzman kadr... Devamını Oku

Salyangoz ?laçlama Bursa

Kara salyangozlar? kabu?unun kenar?na yak?n küçük(ufak) birr delikten ald??? havayla teneffüs (solunum) yapar .  Salyangoz a?z?n?n dahilinde (içinde) ?eride benzeyen ,  küçük(ufak) di? s?ras?... Devamını Oku

Oryantal Hamam Böce?i ?laçlama

Oryantal hamam böce?i , hamam böce?i türünün 1 üyesidir . Di?er hamam böcekleri ile özde? hususi liklere sahip olup , halk aras?nda karafatma da denilen zararl? canl?d?r . Oryantal hamam böceklerinin re... Devamını Oku

Böcek ?laçlama Fiyatlar? Bursa

Bursa daki  böcek ilaçlama fiyatlar? için a?a??daki yaz?m?z? okuman?zda fayda var. Bursa da  firmam?z; Geleneksel ilaçlama tekniklerinin hiçbirini kullanmamaktad?r. Sektörde t... Devamını Oku

Bursa nilüfer belediyesi ilaçlama

Böcekler türlerine göre insanlara ba?kaca zararlar veren zehirli vede zehirsiz türlere sahip canl?lard?r . Milyonlarca türü olu?an böcekler , dünyan?n bütün k?talar?nda ya?arlar . ... Devamını Oku

Uyuz Böce?i ?laçlama

Uyuz böce?i deri içerisine girer , tüneller açarak yerle?ir . Uyuz böce?inin boyu 2-3mmdir . Deri alt?nda beslenen vede ya?ayan uyuz böce?i deride kabarc?klar yapar , k?l diplerinde  Enformasyon lanma yapar .... Devamını Oku

Anaokulu, Kre?, Yuva ?laçlama

Yuvadaki çocuklar?n oyuncaklar?yla oynad?klar? s?rada etraflar?nda böceklerin olmas? hiiç de ho? 1 görüntü olu?turmaz . Her ?eyin ötesinde bu Hal sa?l?k aç?s?ndan da çook sak?ncal? olur ... Devamını Oku

Kalorifer Böce?inden Nas?l Kurtulurum

Kalorifer  Böce?inden Nas?l  Kurtulurum sorusuna cevapm? ar?yorsunuz? o halde yaz?m?z? okuyabilirsiniz. Ha?ere ve böceklerden kolayca kurtulmak çok zordur. Hele birde ?srar edip ben kend... Devamını Oku

Güncel Bursa Haberleri

Altepe: Sa?l?k konusun da kaybedecek vaktimiz yok

Türkiye Sa?l?kl? (s?hhatli) Kentler Birli?i vede Bursa Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Recep Altepe , ?zmir’de ba?layan Avrupa Sa?l?kl? (s?hhatli) ?ehirler Konferans?’n da , sa?l?k (s?hhat) alan?n da yap?lan çal??malar? anlatt?... Devamını Oku

Bursa’ da okul da korkutan patlama

Edinilen bilgiye göre , ak?amm saatlerinde Mesudiye Mahallesi ?ipali Caddesi üzerinde e?itim veren 3 katl? , 32 derslikli Mesudiye ?lkö?retim Okulu’nun alarm?n?n çalmas? üzerine mahalle sakinleri... Devamını Oku

Uluda? yolun da kanl? mesai: 1 ölü

Uluda? yolu Alacah?rka’ da kontrol yapan Asayi? ?ube Müdürlü?ü’ne ba?l? motorsikletli iki yunus ekibi , , dahilinde (içinde) 6 ki?inin de bulundu?u otomobili hüviyet (kimlik) kontrolü icin durdurdu ... Devamını Oku

Regülatör kapaklar? aç?l?nca ! . .

Volkan Aktan’? kurtarmak icin arkada?? 14 ya??ndaki Sad?k Kara ile iki ki?i suya atlad? . Sad?k Kara da azg?n sulara kap?lmaktan son an da kayaya ç?karak kurtulabildi . ?ki çocuk gelen itfaiye ekipleri ta... Devamını Oku

’Lösemi hastas?y?m’ yalan?yla dilencilik yap?yordu

15 ya??n da oldu?unu söyleyip , elindeki babas?naili?ik raporu göstererek duygu sömürüsü yapan Sev da G . ’nin üzerindeki paraya el konul du , Kabahatler Kanunu’na göre el konularak 50 lira da ceza kesildi . Devamını Oku

Dilencinin lösemi hastal??? yalan ç?kt?

... Devamını Oku

Bursa’ da nefes kesen kurtarma operasyonu

Mustafakemalpa?a’ da bulunan Kirmasti deresinde avlanman?n yasak oldu?u birr bölgede bal?k avlamaya giden Volkan A . isimli çocuk deredeki su seviyesinin dü?ük oldu?u günlerde su üzerinde kalan kayal?klar?n üzerine ç?kt? .
Devamını Oku

KKTC

Y?ld?r?m Belediye Ba?kan? Özgen Keskin’in misafiri olarak Bursa’ya gelen KKTC Belediyeler Birli?i Ba?kan? Mahmut Özç?nar vede Güzelyurd Belediye Ba?kan? Halil Orun , Ba?kan Keskin ile birara da Vali Karalo?lu&rsquo... Devamını Oku

Freni patlayan tanker trafi?i kar??t?rd?

Al?nan bilgiye göre , Yalova istikametinden gelip Bursa yönüne giden Erkan E . (27) idaresindeki  tankerin frenleri Orhangazi giri?inde patlad? . Kontrolden ç?kan kamyon , kav?akta al ???kta bekleyen Gökhan G ... Devamını Oku

3 ?üpheli ?ahs?n üzerinden esrar ç?kt?

Edinilen bilgiye göre basit Gemlik ilçesinde meydana geldi . Kayhan Mahallesi’nde ?üpheli ?ah?slar oldu?u ?eklinde anons alan polis ekipleri , basit yerine gitti . Bura da 3 ?ah?sla kar??la?an ekipler , H . B . G . ’nin elin... Devamını OkuSaülIk ve TIp